• Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed zomer 2019)
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Kanjertraining
'a way of life'

Een nieuw kindcentrum voor onderwijs en opvang
(gereed zomer 2019)

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

leren in een
landelijke omgeving

Kanjertraining
'a way of life'

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

'De Sprong in Techum heeft oog en oor voor uw kind. We gaan open, eerlijk en vriendelijk met elkaar om en er is veel aandacht voor onderlinge dialoog. Samen maken we de Sprong!' 
- team de Sprong -


De medezeggenschapsraad wil hier een positieve bijdrage aan leveren. Door goed onderwijs te bevorderen en door toe te zien op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van ieder die zich in school bevindt.   

Wat is de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde school. De MR op onze school bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. De MR behandelt zaken in het algemene belang, dus geen individuele aangelegenheden van een personeelslid of een ouder.

Wie zitten er in de MR
Namens het team zijn dit: 
Agnes Meinema en Anouk van Eldik.
En namens de ouders:
Anke Wudich (voorzitter) en Claudia Verdoorn

Wat doet de MR?
De MR heeft advies- of instemmingsrecht met betrekking tot zaken die de school aangaan. Besluiten die de directeur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Andersom kan de MR ook het initiatief nemen om zaken die de school aangaan met de directeur te bespreken. 
De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur over onderwerpen zoals:
• verbetering van het onderwijs
• het kiezen van leermethodes
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
• het schoolplan
• de besteding van geld en gebouwen
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• communicatie en betrokkenheid naar ouders
• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
• veiligheid in en rond de school.

De medezeggenschapsraad komt ongeveer zes keer per schooljaar bij elkaar. In het schooljaar 2017-2018 vergaderen wij op de volgende data:
6 september 2017, 19.00 uur
6 november 2017, 19.00 uur
15 januari 2018, 19.00 uur
12 maart 2018, 19.00 uur
14 mei 2018, 19.00 uur
2 juli 2018, 19.00 uur

Deze data zijn onder voorbehoud. De vergaderingen zijn openbaar. Ze mogen worden bijgewoond door ouders en personeel van R.K.b.s. de Sprong Techum. Aanmelden kan via e-mail bij Anke Wudich, mrdesprongtechum@gmail.com

Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: als uw kind gepest wordt op school, dan bespreekt u dat met de leerkracht en eventueel met de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Mocht uit deze gesprekken blijken dat u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. Vervolgens kan de MR aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Nieuwsberichten vanuit de MR
Om jullie op de hoogte te houden van wat de MR zoal doet voor de school en wat ons momenteel bezig houdt, zijn we voornemens een aantal keer per jaar een korte update in de nieuwsbrief te plaatsen.

Hoe kan ik de MR bereiken? 
U kunt mailen naar één van de leden. De e-mailadressen staan in elke nieuwsbrief in de colofon aan de linker kant. Wij zorgen ervoor dat uw vraag of opmerking de juiste vorm van aandacht krijgt. U krijgt altijd bericht terug. U kunt ook aangeven in uw mail dat u gebeld wilt worden. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk behandeld worden. Voor spoedzaken of korte vragen kunt u ook MR-leden direct aanspreken.

Heeft u een vraag of opmerking van algemeen belang?
Schroom niet om de MR te raadplegen, want samen maken wij De Sprong!

 

De Sprong - Techum     Molkenkelder 4c, 8941 AJ Leeuwarden     t 058 - 28 04 570     directie@desprongtechum.nl