• Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • Kanjertraining
'a way of life'

Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed

leren in een
landelijke omgeving

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

Kanjertraining
'a way of life'

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

medezeggenschapsraad

'De Sprong in Techum heeft oog en oor voor uw kind. We gaan open, eerlijk en vriendelijk met elkaar om en er is veel aandacht voor onderlinge dialoog. Samen maken we de Sprong!' 
- team de Sprong -


De medezeggenschapsraad wil hier een positieve bijdrage aan leveren. Door goed onderwijs te bevorderen en door toe te zien op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van ieder die zich in school bevindt.   

Wat is de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde school. De MR op onze school bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. De MR behandelt zaken in het algemene belang, dus geen individuele aangelegenheden van een personeelslid of een ouder.

Wie zitten er in de MR
Namens het team zijn dit: 
Agnes Meinema, Marishka van der Veen en Anouk van Eldik.
Namens de ouders:
Mira van den Bulk (voorzitter), Claudia Verdoorn en Jaap Tjepkema

Wat doet de MR?
De MR heeft advies- of instemmingsrecht met betrekking tot zaken die de school aangaan. Besluiten die de directeur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Andersom kan de MR ook het initiatief nemen om zaken die de school aangaan met de directeur te bespreken. 
De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur over onderwerpen zoals:
• verbetering van het onderwijs
• het kiezen van leermethodes
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
• het schoolplan
• de besteding van geld en gebouwen
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• communicatie en betrokkenheid naar ouders
• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
• veiligheid in en rond de school.

De medezeggenschapsraad komt ongeveer zes keer per schooljaar bij elkaar. In het schooljaar 2019-2020 vergaderen wij nog op de volgende data:
9 september
9 november
11 december
30 januari
30 maart
19 mei
1 juli

Deze data zijn onder voorbehoud. De vergaderingen zijn openbaar. Ze mogen worden bijgewoond door ouders en personeel van R.K.b.s. de Sprong Techum. Aanmelden kan via e-mail bij Mira van den Bulk, mrdesprongtechum@gmail.com

Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: als uw kind gepest wordt op school, dan bespreekt u dat met de leerkracht en eventueel met de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Mocht uit deze gesprekken blijken dat u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. Vervolgens kan de MR aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Nieuwsberichten vanuit de MR
Om jullie op de hoogte te houden van wat de MR zoal doet voor de school en wat ons momenteel bezig houdt, zijn we voornemens een aantal keer per jaar een korte update in de nieuwsbrief te plaatsen.

Hoe kan ik de MR bereiken? 
U kunt mailen naar één van de leden. De e-mailadressen staan in elke nieuwsbrief in de colofon aan de linker kant. Wij zorgen ervoor dat uw vraag of opmerking de juiste vorm van aandacht krijgt. U krijgt altijd bericht terug. U kunt ook aangeven in uw mail dat u gebeld wilt worden. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk behandeld worden. Voor spoedzaken of korte vragen kunt u ook MR-leden direct aanspreken.

Heeft u een vraag of opmerking van algemeen belang?
Schroom niet om de MR te raadplegen, want samen maken wij De Sprong!

MR leden:
 
Ouders:
 
Mira Leonia van den Bulk
Even voorstellen: mijn naam is Mira en ik ben werkzaam als adviseur Financiële Planning binnen de financiële sector. Samen met mijn man Dennis heb ik een zoon Nero van bijna 6 jaar. Nero zit in de Olifantentuin bij juf Anja en gaat met ontzettend veel plezier naar school.
Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren een de ontwikkeling van de school van mijn zoon. Uiteindelijk willen we allemaal dat onze kinderen in een leuke, veilige en goede omgeving naar school gaan. Om dit te realiseren en te behouden, draag ik graag mijn steentje bij daar waar ik kan.
 
Claudia Verdoorn
Mijn naam is Claudia Verdoorn, moeder van Selah (Pinguins) en Jenna (nog niet op school).
Samen met mijn man en kinderen wonen we met veel plezier in Jabikswoude / Goutum-Sud.
Ik ben werkzaam in de transport en distributie sector en in mijn vrije tijd sport en lees ik graag en breng ik het liefst mijn tijd door in gezelschap met familie en vrienden
Sinds schooljaar 2017/2018 ben ik lid van de MR. Zo hoop ik graag iets te kunnen betekenen voor deze school, meedenken met de ontwikkelingen en aandacht besteden aan verbeterpunten.
 
Jaap Tjepkema
Heit van Jente, groep 4 - 5 en Jurre, groep 1 - 2.
Mijn motivatie om plaats te nemen in de MR is het kunnen meedenken en meebeslissen over het huidige en toekomstige beleid van de Sprong en dit vanuit een ouderperspectief te bekijken. De kinderen van de school staan hierbij centraal.
 
Team:
 
Mariskha van der Veen
Ik ben Marishka van der Veen. Sinds januari 2018 ben ik werkzaam op De Sprong. Ik ben vorig jaar begonnen bij de kleuters. Dit jaar ben ik nog 2 dagen in de Papegaaienboom en sta daarnaast een dag in groep 6.
Toen er afgelopen najaar nog een teamlid werd gezocht voor de MR, heb ik mij aangemeld. Het is voor mij een goede manier om de school nog beter te leren kennen. 
Daarnaast vind ik het interessant om mee te praten en denken over allerlei zaken die in school spelen. Ik hoop dat ik met een frisse blik een bijdrage kan leveren om met de MR De Sprong nog mooier en beter te maken! Ik ben graag betrokken bij de koers van de school en denk ook graag mee over dat wat er beter kan.
 
Anouk van Eldik
Mijn naam is Anouk van Eldik. Ik ben leerkracht van groep 1/2; de Papegaaienboom. Dit is mijn eerste jaar als lid van de MR. Ik heb net de cursus afgerond en ik ben enthousiast om positief kritisch mee te denken met het beleid en de besluitvorming binnen de school. 
 
Agnes Meinema
Als ik iets over mijzelf mag vertellen, kan ik wel uren doorgaan, laat ik dat maar niet doen. Zo sta ik in het leven: humoristisch, bedachtzaam en een creatieve denker.
Binnen De Sprong Zuidlanden heb ik een aantal rollen: ik ben leerkracht van groep 7 en 8, rekencoördinator, aanspreekpunt bij afwezigheid van de directie en gespecialiseerd in een aantal vakgebieden.
Naast deze rollen mag ik, namens de leerkrachten, de MR vertegenwoordigen. Dit die ik met veel overtuiging. Als we beleidsstukken overdenken of er situaties zijn die we bespreken probeer ik altijd vanuit verschillende invalshoeken te kijken. Wat is het voordeel voor de leerlingen, wat zou ik willen als mijn eigen kinderen hier op school zaten, wat is van belang voor het personeel en wat doet dit met het onderwijs voor onze school?
 
Mochten er vragen zijn namens ouder, begeleider of contactpersoon dan bent u altijd van harte welkom bij mij in het lokaal.


 

IKC Teresa     (de Sprong-Techum) Wergeasterweg 58, 8941 ZX Leeuwarden     t 058 28 04 570     directie@desprongtechum.nl