• Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed
  • leren in een
landelijke omgeving
  • Dé school waar uw kind 
zich thuis voelt
  • Kanjertraining
'a way of life'

Nieuwbouw van ons
nieuwe IKC is gereed

leren in een
landelijke omgeving

Dé school waar uw kind
zich thuis voelt

Kanjertraining
'a way of life'

Daltononderwijs

In ons onderwijs laten wij ons inspireren door de uitgangspunten van het Daltononderwijs

Bij Daltononderwijs ligt de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling binnen de gemeenschap van de school. Het leren werken met een takenplanning, waarbinnen een keuzevrijheid voor de kinderen, is hierbij van essentieel belang.
 
Onderwijs, en dus ook Daltononderwijs, is constant in ontwikkeling. De veranderingen op het gebied van ontwikkelings-psychologie en didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de Dalton-uitgangspunten. Hieruit zijn zes nieuwe kernwaarden ontwikkeld die hieronder kort worden besproken:

1. Samenwerking - respect voor de ander
Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op onze school veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving.
 
2. Vrijheid en verantwoordelijkheid

Op een Daltonschool leren kinderen door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. 'De ideale vrijheid is geen vrijblijvendheid en nog minder is het ongedisciplineerdheid. Het kind dat maar doet waar het zin in heeft, is niet vrij. Integendeel, het wordt een slaaf van slechte gewoontes, egoïstisch en ongeschikt voor een leven met anderen', zei pedagoge Helen Parkhurst al in 1922. Parkhurst is de grondlegster van het Daltononderwijs. De groepsleerkracht biedt iedere leerling structuur om vrijheid binnen grenzen te kunnen leren hanteren.
 
Vrijheid betekent in het Daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. De groepsleerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. Achteraf legt de leerling verantwoording af aan de docent.
 
Stap voor stap
Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. Naarmate kinderen en jongeren zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer. Net als op alle scholen wordt de inhoud van de leerstof grotendeels bepaald door de richtlijnen van de overheid, samenleving, schoolplan en dergelijke.
 
3. Effectiviteit en doelmatigheid
Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Onze school is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Omwille van de efficiency willen we kinderen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Wij stellen dat, als kinderen een taak krijgen waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die taak in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs veel effectiever is dan het 'stilzit- en luisteronderwijs'. Zo wordt als het ware van kinderen kleine ondernemers gemaakt, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.

4. Zelfstandigheid
Onze school wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen en jongeren leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen en daar houdt het Daltononderwijs rekening mee.
 
5. Reflectie
Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op onze school belangrijk. Op onze school maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de benodigde tijd voor de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes de inschattingen voor- en de feitelijke beoordelingen achteraf, met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op onze school vanzelfsprekend.

6. Borging
Kwaliteit van processen moeten worden herkend en systematisch geborgd worden. Op Daltonscholen is een duidelijke kwaliteitscyclus aanwezig, op kind-, personeels- en schoolniveau.
 
Sinds de opening van de school in 2009 hebben we hard gewerkt aan de doelstelling om het onderwijs op Dalton-kwaliteitsniveau te krijgen. 'Het certificaat is een mooie bevestiging van deze inspanningen'.

Zie voor meer informatie over Daltononderwijs:
www.dalton.nl

<< terug
IKC Teresa     (de Sprong-Techum) Wergeasterweg 58, 8941 ZX Leeuwarden     t 058 28 04 570     directie@desprongtechum.nl